नविकरण नै नगरी शैक्षिक संस्था धमाधम संञ्चालन, शिक्षा मन्त्रालय मौन

कठमाडौँ । बिदेशी शिक्षण संस्थाहरु नविकरण नै नगरि धमाधम संचालन भइरहेको पाइएको छ । २०७५ अषाढ मसान्तसम्म ८७ बिदेशी शिक्षण संस्थाले शिक्षण अनुमति प्राप्त गरेकोमा ८३ संस्थाहरुले मात्र अनुमति पत्र नविकरण गरेका छन् भने बाँकी ४ शैक्षिक संस्थाले अनुमति पत्र नविकरण नगरेको महालेखा पक्षिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विदेशी शिक्षण संस्थाहरुले नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेमा संस्थाहरुले शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा नवीकरण प्रयोजन तथा शैक्षिक गुणस्तर नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले नवीकरण नगरी सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भएतापनि त्यस तर्फ सरकारको  ध्यान नगएको देखिन्छ । ।

उक्त ८७ शिक्षण संस्था सञ्चालनको लागि २१ करोड १३ लाख २५ हजार सम्बन्धित संस्थाकै धरौटी खातामा रहेको छ ।
उक्त रकम मन्त्रालयको सिफारिस बेगर कारोबार गर्न नपाउने गरी खाता रोक्का राखेतापनि करारको शर्तनामा बमोजिम काम नगरेमा मन्त्रालयले जफत गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

ती शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर, परीक्षा प्रणाली, मुल्याङ्ककन पद्धति र पाठ्यक्रम सम्बन्धमा अनुगमन सूचकहरु तयार गरी मन्त्रालयबाट प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन हुनुपर्ने व्यबस्था रहेको महालेखा परिक्षकको ५६ औँ प्रतिवेदनमा छ ।

Comments

comments